VMware

다운로드 VMware Virtual SAN Management SDK 6.2.0

버전 6.2.0
설명 VMware Virtual SAN Management SDK 6.2.0
릴리스 날짜 2016-03-15
유형 드라이버 & 툴
Product/Details
Virtual SAN Management SDK for Python
파일 크기: 6.54 MB
파일 유형: zip
자세한 내용 보기
Name: vsan-sdk-python.zip
릴리스 날짜: 2017-07-27

Virtual SAN Management SDK for Python

MD5SUM: 477e67405300cb9154c81c03b908a635
SHA1SUM: d9d70c2aea40e106d2adf9f579d37eed10515e49
SHA256SUM: 09bcad9601eaa389e67d51dfc41f3c8cc2ae77da3f658616c526316af93a593f
Virtual SAN Management SDK for Ruby
파일 크기: 6.52 MB
파일 유형: zip
자세한 내용 보기
Name: vsan-sdk-ruby.zip
릴리스 날짜: 2017-07-27

Virtual SAN Management SDK for Ruby

MD5SUM: 56c82dfebe094d8f2ef2b2839423fbdf
SHA1SUM: 6a9ac4fe26857956013aec0d7751f40e0b2b3572
SHA256SUM: afa4f3d6e391e556fe5d7b3848bef3731841e9dd87728ea536e9009da932fff0
Virtual SAN Management SDK for Java
파일 크기: 6.14 MB
파일 유형: zip
자세한 내용 보기
Name: vsan_sdk_java.zip
릴리스 날짜: 2016-03-17

Virtual SAN Management SDK for Java

MD5SUM: 3acee9b7655a3afc6f69770a44d655d2
SHA1SUM: 7db925472414d3f62c7d82a4caeb7cc262a2ee8a
SHA256SUM: 05f11b5b08572ebec9e64434f2722fa525524c0e49d48d1361eb200860b89c5b
Virtual SAN Management SDK for C#
파일 크기: 6.71 MB
파일 유형: zip
자세한 내용 보기
Name: vsan-sdk-cs.zip
릴리스 날짜: 2017-07-27

Virtual SAN Management SDK for C#

MD5SUM: 97ca57553926f4f8a8db4781537272ee
SHA1SUM: 3cb1307104da931690659da10df109b4b23f76a9
SHA256SUM: 0cd5aab5b49ea7d591f5d5cd28c7f59f73b9273634b393a224e39cea8f3328cd
Virtual SAN Management SDK for Perl
파일 크기: 6.69 MB
파일 유형: zip
자세한 내용 보기
Name: vsan-sdk-perl.zip
릴리스 날짜: 2017-07-27

Virtual SAN Management SDK for Perl

MD5SUM: 06da256f6851ff3bcc2fb6ebaad4e2d9
SHA1SUM: 323b1f6bf946a0e5f6990a24020be1bf13553f8d
SHA256SUM: d23f78e0e12adbda76be2a22ea96b0b0c3328cdfce480a7eab2968b298a64ed5

에 대한 정보 MD5 체크섬 SHA1 체크섬 SHA256 checksums .

Ins Name : c1.v5.j6