VMware

다운로드 vSphere Virtual Disk Development Kit 5.5.2

버전 5.5.2
설명 vSphere Virtual Disk Development Kit 5.5.2
릴리스 날짜 2014-06-17
유형 드라이버 & 툴
Product/Details
VDDK SDK for Windows
파일 크기: 18 MB
파일 유형: zip
자세한 내용 보기
Name: VMware-vix-disklib-5.5.2-1890828.x86_64.zip
릴리스 날짜: 2014-06-17
빌드 번호: 1890828

VDDK SDK for Windows
VDDK SDK for Windows (64-bit)

MD5SUM: f12fea86918d5665cc970364d7e008b1
SHA1SUM: 406039096c90e3d929c0da804a8520eb06befece
VDDK SDK for Linux
파일 크기: 24 MB
파일 유형: gz
자세한 내용 보기
Name: VMware-vix-disklib-5.5.2-1890828.x86_64.tar.gz
릴리스 날짜: 2014-06-17
빌드 번호: 1890828

VDDK SDK for Linux
VDDK SDK for Linux (64-bit)

MD5SUM: a7adb2f3052c21c42a8f40f9161c553c
SHA1SUM: 5fa124f328a0a4bb089988ac97153e4a7f244cec

에 대한 정보 MD5 체크섬 SHA1 체크섬 SHA256 checksums .

Ins Name : c1.v6.j8