VMware

다운로드 vSphere Virtual Disk Development Kit 5.5

버전 5.5.0
설명 vSphere Virtual Disk Development Kit 5.5
릴리스 날짜 2013-09-22
유형 드라이버 & 툴
Product/Details
VDDK SDK for Linux
파일 크기: 24M
파일 유형: gz
자세한 내용 보기
Name: VMware-vix-disklib-5.5.0-1284542.x86_64.tar.gz
릴리스 날짜: 2013-09-22
빌드 번호: 1284542

VDDK SDK for Linux
VDDK SDK for Linux (64-bit)

MD5SUM: 6a32553150e5b0dddbe88b41a7a5de01
SHA1SUM: f13326c9e1b7ed5b410cb1189d159807db02b230
VDDK SDK for Windows
파일 크기: 19M
파일 유형: zip
자세한 내용 보기
Name: VMware-vix-disklib-5.5.0-1284542.x86_64.zip
릴리스 날짜: 2013-09-22
빌드 번호: 1284542

VDDK SDK for Windows
VDDK SDK for Windows (64-bit)

MD5SUM: b9714b6e5c86974989cd2e1e5c29c0f0
SHA1SUM: 7ce6462efeee3a6ac612f124c754d079065bc34b

에 대한 정보 MD5 체크섬 SHA1 체크섬 SHA256 checksums .

Ins Name : c1.v1.j2