VMware

다운로드 VMware vCenter Orchestrator Plugin 1.0.2 for NSX

버전 1.0.2
설명 VMware vCenter Orchestrator Plugin 1.0.2 for NSX
설명서
릴리스 날짜 2015-08-20
유형 드라이버 & 툴
Product/Details
VMware vCenter Orchestrator Plugin 1.0.2 for NSX
파일 크기: 5.54 MB
파일 유형: vmoapp
자세한 내용 보기
Name: o11nplugin-nsx-1.0.2.vmoapp
릴리스 날짜: 2015-08-20
빌드 번호: 2956224

VMware vCenter Orchestrator Plugin 1.0.2 for NSX
This plug-in (1.0.2) can be utilized by vRA 6.2.0, vRA 6.2.1, vRA 6.2.2, vRA 6.2.3, vCO 5.5.2, vRO 6.0.0, vRO 6.0.1, vRO 6.0.2, vRO 6.0.3, vCNS 5.5.2, vCNS 5.5.3.x, vCNS 5.5.4.x, NSX-vSphere 6.1.0, NSX-vSphere 6.1.1, NSX-vSphere 6.1.2, NSX-vSphere 6.1.3, NSX-vSphere 6.1.4, NSX-vSphere 6.1.5, NSX-V 6.2.

MD5SUM: b12579f6f4ceeb2c443fbaf295786a41
SHA1SUM: b54f5f592745e3be5ebd3988b8f4383680ca2a40

에 대한 정보 MD5 체크섬 SHA1 체크섬 SHA256 checksums .

Ins Name : c1.v1.j2