VMware

다운로드 VMware ESXi 6.0 scsi-megaraid-sas 6.612.06.00-1OEM SAS Driver for Avago Megaraid SAS 9341-8i Based SAS Adapters

버전 6.612.06.00-1OEM
설명 Avago Technologies megaraid-sas driver which enables support for MegaRAID SAS products based onthe 3108,3004 and 3008 SAS ROC family. 3004 based - SAS9341 3008 based - SAS9341 and SAS9340 ,3108 based- SAS9361, SAS9360 and SAS9380
릴리스 날짜 2016-10-12
유형 드라이버 & 툴
Product/Details
VMware ESXi 6.0 scsi-megaraid-sas 6.612.06.00-1OEM SAS Driver for Avago Megaraid SAS 9341-8i
파일 크기: 148.1 KB
파일 유형: zip
자세한 내용 보기
Name: ESXi60_megaraid_sas-6.612.06.00-4478533.zip
릴리스 날짜: 2016-10-12
빌드 번호: 4478533

VMware ESXi 6.0 scsi-megaraid-sas 6.612.06.00-1OEM SAS Driver for Avago Megaraid SAS 9341-8i
Avago Technologies megaraid-sas driver which enables support for MegaRAID SAS products based onthe 3108,3004 and 3008 SAS ROC family. 3004 based - SAS9341 3008 based - SAS9341 and SAS9340 ,3108 based- SAS9361, SAS9360 and SAS9380

MD5SUM: f87850084fa156fc2944c139d1963060
SHA1SUM: d385d1b46c7ee4e94a473fe7c1e8b0a2cfb0de04
SHA256SUM: d44efe9e7e4565134854a09d7e6d2aa9b7e8b62b478f5533aeed784d5d8ceb3e
Release_Notes_scsi-megaraid-sas-6.612.06.00-1OEM
파일 크기: 434 bytes
파일 유형: txt
자세한 내용 보기
Name: Release_Notes_scsi-megaraid-sas-6.612.06.00-1OEM.txt
릴리스 날짜: 2016-10-12

Release_Notes_scsi-megaraid-sas-6.612.06.00-1OEM

MD5SUM: a858413dae88799c1c22705dd9b834f2
SHA1SUM: 7065018fbdc9e785631709fea4b747fdcc6d9cdc
SHA256SUM: 8f355dc513dc10ca67d7e1ffde625341a465f482849856c2ad5d0735d922a790

에 대한 정보 MD5 체크섬 SHA1 체크섬 SHA256 checksums .

Ins Name : c1.v5.j6