VMware

Download vCloud Connector 1.5 Open Source

Version 1.5.0
Beschreibung DLG for vCC 1.5 Open Source
Release-Datum 2011-11-15
Typ Open Source
Produkt/Details
vCC Server OSL
Dateigröße: 794K
Dateityp: txt
Weiterlesen
Name: vCCServer-1.5.0.0-515166-open_source_licenses.txt
Release-Datum: 2011-11-15
Build-Nummer: 515166

vCC Server OSL
vCC Server OSL License File

MD5SUM: 978d41f8f3a77ff1578de76a10321179
SHA1SUM: a4d882917ec52fb730d78ce0cdb44bdce07fb859
vCC Node OSL
Dateigröße: 789K
Dateityp: txt
Weiterlesen
Name: vCCNode-1.5.0.0-515165-open_source_licenses.txt
Release-Datum: 2011-11-15
Build-Nummer: 515165

vCC Node OSL
vCC Node OSL License file

MD5SUM: 975e59e4acafdbb6ee3fe837f0af6d34
SHA1SUM: f79c7e1a1b907d86299b3ffe76c6cdcfc93ff135
vCC Node OSL
Dateigröße: 424M
Dateityp: tgz
Weiterlesen
Name: vCCNode-1.5.0.0-515165.oss.tgz
Release-Datum: 2011-11-15
Build-Nummer: 515165

vCC Node OSL
vCC Node OSL Tar file

MD5SUM: 9366abf7e27124e709d6e81f8aa673ff
SHA1SUM: 8b782d7b0aa495ef85d4a0e7fd4a24534097c7d4
vCC Server OSL
Dateigröße: 424M
Dateityp: tgz
Weiterlesen
Name: vCCServer-1.5.0.0-515166.oss.tgz
Release-Datum: 2011-11-15
Build-Nummer: 515166

vCC Server OSL
vCC Server OSL Tar File

MD5SUM: 42c1966c801f916f32f9de08a3072064
SHA1SUM: 08cc642b0d58faea2a956555c9c163282989d022

Informationen zu MD5-Prüfsummen und SHA1-Prüfsummen und SHA256-Prüfsummen .

Ins Name : c1.v1.j2